Vragen & Antwoorden

Wanneer gaan de kavels in verkoop?

Vanaf 16 december 2022 zijn 4 kavels in verkoop gegaan. Wilt u meer weten? Kijk dan op de pagina Kavels.

Welke kavels gaan in verkoop?

De vier kavels zijn: 2, 5, 14 en 15.

Waarom staat bij de kavels 20, 21 en 22 dat deze niet beschikbaar zijn?

Deze kavels zijn gereserveerd voor kermisexploitanten.

Waarom is gekozen voor vaste verkaveling?

Er is een grote vraag naar kavels, maar het aanbod is beperkt. Op A1 Bedrijvenpark Deventer West geven we de kavels fasegewijs uit. Met vaste verkaveling is duidelijk welke kavels beschikbaar zijn en heeft iedereen een kans om eventuele interesse kenbaar te maken.

Kunnen kavels gecombineerd worden?

Kavels kunnen niet gecombineerd worden.

Wat is de procedure?

In de verkoopprocedure wordt uitgelegd hoe wij de kavels op A1 Bedrijvenpark Deventer West verkopen. Alle verkoopdocumentatie staat op de pagina Kavels.

Hoe meld ik me aan voor een kavel?

Vanaf 16 december 2022 kunt u zich als geïnteresseerde inschrijven door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier te mailen naar kavelsa1bedrijvenpark@deventer.nl

Het inschrijfformulier en alle overige verkoopdocumentatie staat op de pagina Kavels.

Waar vind ik het inschrijfformulier?

Het inschrijfformulier en alle overige verkoopdocumentatie staat op de pagina Kavels.

Heeft het moment van inschrijving invloed op de verkoopprocedure?

Nee. U heeft van 16 december 2022 tot en met 9 maart 2023, uiterlijk 18.00 uur de tijd om zich in te schrijven voor een kavel. Het moment waarop uw inschrijving binnen is, heeft geen invloed op de verkoopprocedure.

Hoe verloopt de selectieprocedure?

De inschrijving, selectie, toewijzing en verkoop van de bedrijfskavels op A1 Bedrijvenpark Deventer West vindt plaats op basis van de verkoopprocedure en de daarbij behorende verkoopinformatie, waaronder de modelkoopovereenkomst en de beoordelingscriteria. Eerst zal worden getoetst of de inschrijving voldoet aan alle inschrijfvoorwaarden.

Wanneer de inschrijving voldoet aan deze voorwaarden zal deze inhoudelijk beoordeeld worden door het toekennen van punten per beoordelingscriterium. De vijf hoogst scorende inschrijvingen wordt gevraagd om een presentatie te geven en de voorstellen mondeling toe te lichten. Deze vijf inschrijvers ontvangen hiervoor een uitnodiging binnen twee weken na de inschrijvingsdeadline.

Voldoet de inschrijving niet aan alle inschrijfvoorwaarden dan is de inschrijving niet ontvankelijk en doet de inschrijving niet mee in de verdere procedure.

Hoe is de aansluiting van A1 Bedrijvenpark Deventer op de N348?

Tijdens de bouwfase zal de afwikkeling van het verkeer via de afrit Oost verlopen. In overleg met de provincie Gelderland wordt gekeken hoe de aansluiting van A1 Bedrijvenpark Deventer West op de N348 wordt ingericht.

Hoe loopt de procedure van de presentatie?

Voor de presentatie krijgt u 30 minuten de tijd, waarna er 30 minuten beschikbaar zijn voor vragen vanuit de beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit vijf personen en vertegenwoordigt verschillende vakdisciplines. Deze commissie beoordeelt de voorstellen. Het college beslist aan welke partij de kavel gegund wordt er verkocht wordt.

Hoe wordt de presentatie beoordeeld?

De beoordelingscommissie beoordeelt de inschrijvingen en presentaties op basis van de beoordelingscriteria en evt. bonuspunten.

Welke kans maak ik als bedrijf?

Op voorhand is dit niet te zeggen. Het is afhankelijk van het aantal en het soort bedrijven dat zich aanmeldt en de plannen die zij inleveren. Daarnaast is het afhankelijk of uw plannen passen in de beoordelingscriteria.

Waarom is gekozen voor deze methode?

Om het proces zorgvuldig en transparant te laten verlopen  heeft de gemeente Deventer ervoor gekozen om alle partijen een gelijke kans te geven op een kavel.

Vijf internationale luchthavens op anderhalf uur rijden afstand
Vijf ondernemers­verenigingen binnen Deventer
Twee windturbines direct aangesloten op netwerk