Inschrijfformulier bedrijfskavel op A1 Bedrijvenpark Deventer West

Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u vanaf 1 december 2023 tot en met 7 maart 2024 tot uiterlijk 17.00 uur uitsluitend via email sturen naar kavelsa1bedrijvenpark@deventer.nl.

Inschrijver verklaart door het ondertekenen van dit formulier:

 • Kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met alle voorwaarden en procedures waaronder de inschrijving, reservering, verkoop en integriteitsscreening op grond van de wet Bibob plaatsvinden. Alle voorwaarden en formulieren zijn te downloaden via de website a1bedrijvenparkdeventer.nl;
 • De betreffende kavel als enige eindgebruiker te zullen gebruiken;
 • De hier ingevulde persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de benodigde werkzaamheden voor de verkoop van de kavels te verrichten. Als de gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal de gemeente deze verwijderen. Voor meer informatie over hoe de gemeente met persoonsgegevens omgaat, zie: Privacyverklaring gemeente Deventer | Gemeente Deventer.

Het inschrijfformulier is alleen geldig indien:

 • Alle gevraagde gegevens zijn ingevuld, alle vragen zijn beantwoord, het formulier (door alle betrokkenen) is ondertekend en de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. U kunt de bijgevoegde bijlagen hier onder aanvinken.
  • Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. De inschrijver moet op het formulier duidelijk de bedrijfsgegevens aangeven en het formulier moet ondertekend worden door een daartoe bevoegde persoon **
  • Kopie geldig ID bewijs (voorzijde en achterzijde) van tekeningsbevoegde persoon/personen.**
  • Organogram van de bedrijfsstructuur.
  • De daarbij behorende uittreksel(s) KvK (niet ouder dan 6 weken). Uit deze informatie moet blijken wie de ondertekeningsbevoegde persoon is. **
  • Volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend Bibob-formulier.**
   De gevraagde bijlagen hoeft u nu niet bij te voegen. Deze bijlagen worden alleen door de geselecteerde kandidaat ingediend, na (voorlopige) gunning van de kavel.
  • Volledig ingevulde scoringslijst natuurinclusief bouwen.
  • Schetsontwerp met inrichtingsplan (in Pdf) van de kavel waaruit het volgende blijkt:
   • Op welke manier de bebouwing past op de kavel (kavelvorm en oppervlakte).
   • Of de bebouwing past binnen de regels van het bestemmingsplan (of opvolgend plan) ten aanzien van
    • Hoogte van het gebouw.
    • Bebouwingspercentage van de kavel.
   • Op welke wijze in voldoende waterberging op eigen terrein wordt voorzien.
   • Op welke wijze parkeren op de eigen kavel wordt toegepast.
   • Of het dak nagenoeg volledig wordt benut voor het opwekken van zonne-energie al dan niet gecombineerd met een groen en/of klimaatadaptief dak.
    Houd bij het ontwerp rekening met de informatie die u terugvindt in het kavelpaspoort.

**Bij gezamenlijke inschrijving geldt dat deze gegevens voor beide partijen moet worden bijgevoegd.

Vijf internationale luchthavens op anderhalf uur rijden afstand
Vijf ondernemers­verenigingen binnen Deventer
Twee windturbines direct aangesloten op netwerk